obozy letnie naglowek

1. Przed zgłoszeniem udziału w obozie rodzic lub pełnoletni uczestnik obozu powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz regulaminem obozu.
2. Wypełniony formularz jest umową pomiędzy Sport Szok Kraków, zwanym dalej organizatorem, a uczestnikiem obozu, zwanym dalej uczestnikiem.
3. Uczestnik zostaje umieszczony na stałej liście obozu po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, oraz wpłaceniu zaliczki 800 zł. Pozostała część kwoty powinna być dopłacona do 14 dni przed rozpoczęciem obozu. Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika ze stałej listy obozu na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego nie zależnych. Uczestnik zawiadomiony o powyższych zmianach powinien niezwłocznie powiadomić organizatora obozu, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy lub odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
5. Uczestnik powinien poinformować organizatora o tzw. ograniczeniach specjalnych, (np. przeciwwskazaniach żywieniowych, konieczności podawania leków itp.) najpóźniej w dniu wyjazdu na obóz. Po ustaleniu przez obie strony ograniczeń specjalnych organizator i uczestnik obozu powinni wyrazić zgodę na piśmie.
6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z winy uczestnika.
7. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych organizator zastrzega możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z obozu bez zwrotu kosztów.
8. Nie wykorzystanie przez uczestnika z powodu choroby lub innych przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.
9. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić w formie mailowego oświadczenia.
10. Koszty rezygnacji z obozu:
- do 14 dni przed rozpoczęciem obozu potrącana jest zaliczka w kwocie 800 zł,
- przy rezygnacji krótszej niż 14 dni od rozpoczęcia obozu potrącane jest 100% ceny.
11. Uczestnik obozu ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w obozie, we własnym zakresie i wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej. Zawarcie takiej umowy powinno nastąpić do 6 dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Rekomendujemy firmę, z którą mamy umowę generalną - Signal Iduna tel. +48 12 25 28 690, www.signal-iduna.pl.
12. W przypadku rezygnacji z udziału w obozie uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem obozu.

13. Sport Szok zwróci zaliczkę wpłaconą na poczet rezerwacji miejsca, gdy z powodu stanu epidemicznego nie będzie możliwe przeprowadzenie obozu, chyba że uczestnik zadekalruje udział w obozie zgodnie z ofertą alternatywną, gdy będzie możliwe przeprowadzenie obozu w Polsce zamiast Austrii .

 

Organizator: Maciej Szczepanik, Sport Szok Kraków, 33-343 Rytro 300, NIP: 945-104-58-83, Nr wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Z/20/2010, gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna nr M 517578 wystawiona przez Signal Iduna, ważna do 29.03.2021. Ubezpieczyciel: Signal Iduna, suma ubezpieczenia KL 10000 euro, suma ubezpieczenia NNW 5000 zł.

 

Formularz zgłoszeniowy  jest umową pomiędzy uczestnikiem a organizatorem. Do niniejszej umowy ma zastosowanie ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 548).