klub narciarski naglowek

 1. Przed zgłoszeniem, rodzic uczestnika lub pełnoletni uczestnik zajęć lub wyjazdów prowadzonych przez Sport Szok, zwany dalej „uczestnikiem”, powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz regulaminem wyjazdów.
 2. Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, które zostanie potwierdzone mailowo oraz odpowiednia wpłata:

- zajęcia ogólnorozwojowe – całość kwoty przed rozpoczęciem pierwszych zajęć na konto Sport Szok.

- wyjazdy dwudniowe – 1 rata w kwocie 2000 zł w terminie do 31.12.2022, 2 rata w kwocie 1390 zł w terminie do 18.02.2023, płatne przelewem na konto Sport Szok.

- wyjazdy jednodniowe – 1 rata w kwocie 1000 zł w terminie do 31.12.2022, 2 rata w kwocie 1090 zł w terminie do 18.02.2023, płatne przelewem na konto Sport Szok.

 1. Każdy uczestnik musi posiadać adres e-mail.
 2. Uczestnik powinien poinformować klub o tzw. ograniczeniach specjalnych, (np. przeciwwskazaniach żywieniowych, konieczności podawania leków itp.) najpóźniej w dniu pierwszych zajęć. Po ustaleniu przez obie strony wymagań specjalnych klub i uczestnik powinni wyrazić zgodę na piśmie.
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec klubu za szkody wyrządzone z winy uczestnika.
 4. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych klub zastrzega możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z klubu bez zwrotu kosztów.
 5. Nie wykorzystanie przez uczestnika z powodu choroby lub innych przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych ofertą klubu, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za udział lub żądania ekwiwalentu za nie wykorzystane świadczenia.
 6. Rezygnacja z udziału w zajęciach klubu może nastąpić w formie mailowego oświadczenia.
 7. W przypadku rezygnacji z wyjazdów dwudniowych - po 31.12.2022 potrącana jest 1 rata w kwocie 2000 zł, a w przypadku rezygnacji po 18.02.2022 - całość opłaty.
 8. W przypadku rezygnacji z wyjazdów jednodniowych - po 31.12.2022 potrącana jest 1 rata w kwocie 1000 zł, a w przypadku rezygnacji po 18.02.2022 - całość opłaty.
 9. Uczestnik ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w zajęciach klubu, we własnym zakresie i wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej. Zawarcie takiej umowy powinno nastąpić do 5 dni od daty wpłaty zaliczki lub w tym samym dniu, jeśli do rozpoczęcia wyjazdów pozostało mniej niż 30 dni. Rekomendujemy firmę, z którą mamy umowę generalną - Signal Iduna tel. +48 12 25 28 690, www.signal-iduna.pl.
 10. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach klubu, uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

Organizator: Maciej Szczepanik, Sport Szok Kraków, 33-343 Rytro 300, NIP: 945-104-58-83, Nr wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Z/20/2010, gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna nr M526345 wystawiona przez Signal Iduna, ważna do 29.03.2025. Ubezpieczyciel: Signal Iduna, suma ubezpieczenia KL 10000 euro, suma ubezpieczenia NNW 5000 zł.

 

Formularz zgłoszeniowy jest umową pomiędzy uczestnikiem a organizatorem. Do niniejszej umowy ma zastosowanie ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 548).