obozy zimowe naglowek

1. Przed zgłoszeniem udziału w obozie rodzic lub pełnoletni uczestnik obozu powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa i regulaminem obozu.
2. Wypełniony formularz jest umową pomiędzy Sport Szok Kraków, zwanym dalej organizatorem, a rodzicem lub pełnoprawnym opiekunem uczestnika obozu lub pełnoletnim uczestnikiem obozu, zwanym dalej uczestnikiem.
3. Uczestnik zostaje umieszczony na stałej liście obozu po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, oraz wpłaceniu zaliczki 1000 zł. Pozostałą część kwoty należy dopłacić do 14 dni przed rozpoczęciem obozu. Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika ze listy zgłoszonych na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.
4. Uczestnik (nie dotyczy pełnoletnich uczestników) zobowiązany jest dostarczyć na zbiórkę w dniu rozpoczęcia obozu podpisaną "kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku", która zostanie wygenerowana w pdf po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłana do uczestnika wraz z automatycznym potwierdzeniem zgłoszenia.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego nie zależnych. Uczestnik zawiadomiony o powyższych zmianach powinien niezwłocznie powiadomić organizatora obozu, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy lub odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
6. Uczestnik powinien poinformować organizatora o tzw. ograniczeniach specjalnych, (np. uczuleniach, przeciwwskazaniach, dolegliwościach, lekach, orzeczeniach itp.) najpóźniej w dniu wyjazdu na obóz, najlepiej w formie adnotacji na karcie kwalifikacyjnej, o której mowa w punkcie 4.
7. Przed rozpoczęciem obozu rodzic powinien zapoznać dziecko z regulaminem obozu.
8. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów choroby rodzic zobowiązany jest do odbioru dziecka z obozu do 12 godzin od zgłoszenia przez organizatora, na zasadach zgodnych z pkt. 12 niniejszych warunków uczestnictwa.
9. Organizator nie przewiduje odwiedzin rodziców podczas obozu ze względu na czas jego trwania oraz z przyczyn organizacyjnych i wychowawczych.
10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z winy uczestnika.
11. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych organizator zastrzega możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z obozu bez zwrotu kosztów.
12. Nie wykorzystanie przez uczestnika z powodu choroby lub innych przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.
13. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić w formie mailowego oświadczenia.
14. Koszty rezygnacji z obozu:
- do 14 dni przed rozpoczęciem obozu potrącana jest zaliczka w kwocie 1000 zł,
- przy rezygnacji krótszej niż 14 dni od rozpoczęcia obozu potrącane jest 100% ceny.
15. Uczestnik obozu ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w obozie, we własnym zakresie i wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie można zawrzeć w ciągu 7 dni od wpłaty zaliczki jeżeli do obozu zostało 30 dni i więcej lub w tym samym dniu, jeśli do rozpoczęcia obozu pozostało mniej niż 30 dni. Rekomendujemy firmę, z którą mamy umowę generalną - Signal Iduna. Możliwość zakupu ubezpieczenia online pod tym adresem.
16. W przypadku rezygnacji z udziału w obozie uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem obozu.

 

Organizator: Maciej Szczepanik, Sport Szok Kraków, 33-343 Rytro 300, NIP: 945-104-58-83, Nr wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Z/20/2010, gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna nr M526345 wystawiona przez Signal Iduna, ważna do 29.03.2025. Ubezpieczyciel: Signal Iduna, suma ubezpieczenia KL 10000 euro, suma ubezpieczenia NNW 5000 zł.

 

Formularz zgłoszeniowy jest umową pomiędzy uczestnikiem a organizatorem. Do niniejszej umowy ma zastosowanie ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 548).