tenis naglowek

§   Regulamin zajęć
  1. Wypełniony formularz jest umową pomiędzy rodzicem uczestnika lub pełnoletnim uczestnikiem zajęć a Sekcją Tenisa Sport Szok i jest deklaracją udziału w zajęciach do końca roku szkolnego.
  2. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które dokonają wpłatę za dany miesiąc z góry, przelewem przed pierwszymi zajęciami w miesiącu. Na pierwszych zajęciach w miesiącu należy instruktorowi okazać dowód wpłaty. Wysokość wpłaty to iloczyn stawki za zajęcia wynikającej z cennika zajęć oraz liczby planowanych godzin w miesiącu wynikającej z kalendarza ujętego w zakładce "przerwy w zajęciach"..
  3. Dla osób rozpoczynających zajęcia w Sekcji Tenisa Sport Szok, pierwsze trzy zajęcia traktowane są jako próbne. Są płatne, lecz w okresie tym nie obowiązuje punkt 1 niniejszego regulaminu.
  4. Czas trwania zajęć 60 min, maksymalna liczebność grup do 6 osób.
  5. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do obniżenia odpłatności za dany miesiąc. Nieobecność na zajęciach może być odrobiona w innym terminie po uzgodnieniu z prowadzącym (w miarę wolnych miejsc), wyłącznie do końca następnego miesiąca.