zielone szkoly naglowek

Przykładowa Umowa

zawarta w dniu pomiędzy Danutą Szczepanik, willa Sport Szok, 33-343 Rytro 300, zwaną w dalszej części umowy „Sport Szok”,
a Szkołą , zwaną w dalszej części umowy "Szkoła", reprezentowaną przez:
1.
2.
§.1.
Sport Szok zobowiązuje się do:
1. Zakwaterowania w willi Sport Szok w Rytrze i wyżywienia (3 posiłki dziennie) ……… dzieci, z klasy ..….., w terminie od ………….. do ………….według stawki za osobodzień w kwocie ………… zł (słownie: ………………………………………………. złotych 00/100) za dni pobytu, podczas których Sport Szok będzie sprawował opiekę oraz prowadził zajęcia w godzinach 14.00 – 21.00, z przerwą na posiłek w godz. 18.00-19.00, zgodnie z ustalonym na bieżąco harmonogramem w zależności od warunków atmosferycznych lub według stawki za osobodzień w kwocie ……zł (słownie: ………………………………..…………zł 00/100) za dni pobytu bez opieki i zajęć prowadzonych przez Sport Szok.
2. Bezpłatnego zakwaterowania oraz wyżywienia ……… osób opieki.
3. Zapewnienia funkcjonalności obiektu w zakresie oświetlenia, temperatury i czystości.
§.2.
1. Strony ustalają, że Szkoła za świadczenia wymienione w §.1. zapłaci w dwóch ratach, przelewem na konto: Danuta Szczepanik, Willa Sport Szok, 33-343 Rytro 300, nr: 27 1050 1722 1000 0090 7363 2821 lub gotówką kwotę obliczoną na podstawie ustalonej stawki ………….. zł lub ……….. zł za osobę.
2. Pierwsza rata (zaliczka) w kwocie ………….zł , słownie: …………….…………… zł 00/100 płatna w terminie do ……………………..
3. Pozostała część kwoty na podstawie faktury vat płatna przelewem do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu lub gotówką w dniu rozpoczęcia pobytu Szkoły.
4. W przypadku zmiany liczby osób ulegnie zmianie stawka za osobodzień zgodnie z aktualnym cennikiem.
§.3.
1. W ramach programu sportowego realizowanego w godz. 14.00-21.00, opiekę sprawować będą instruktorzy Sport Szok, absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego posiadający odpowiednie uprawnienia.
2. Szkoła zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu willi Sport Szok, stanowiącego załącznik nr 1 niniejszej umowy.
3. Szkoła odpowiedzialna jest za ewentualne szkody powstałe z winy uczniów w willi Sport Szok, stwierdzone przez obie strony i zobowiązana jest do pokrycia kosztów ich usunięcia.
4. Za porządek i dyscyplinę w okresie trwania niniejszej umowy, odpowiada opiekun grupy: ……………………………………….
§.4.
1. Doba w willi Sport Szok trwa do godziny 11.00.

§.5.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają orzecznictwu właściwych rzeczowo Sądów.
§.6.
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Willa Sport Szok : Szkoła:

 

załącznik nr 1 do umowy
REGULAMIN WILLI SPORT SZOK
1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 7.00.
2. W willi obowiązuje zakaz:
- palenia tytoniu,
- używania grzałek i piecyków elektrycznych,
- wchodzenia i przebywania w butach,
- biegania po korytarzach i schodach,
- przenoszenia mebli (np. stołów i krzeseł),
- wnoszenia piłek,
- gry w piłkę na terenie ogrodu poza kortem tenisowym,
- przebywania więcej niż jednej osoby na łóżku piętrowym,
- pozostawiania otwartych okien dachowych po opuszczeniu obiektu,
- siadania i stawania na parapetach okiennych,
- rysowania po meblach i ścianach.
3. Mieszkańcy willi są odpowiedzialni materialnie za szkody wynikłe na skutek nieprzestrzegania powyższych punktów regulaminu oraz innego niewłaściwego użytkowania.
4. Powyższe punkty regulaminu podyktowane są między innymi względami bezpieczeństwa.